1. Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Όσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως ενδεικτικά δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας,  στις περιπτώσεις όπου μας παράσχετε τέτοιου είδους δεδομένα, ανάλογα με το αντικείμενο της επικοινωνίας μας και του ειδικότερου ζητήματός σας (ιδίως στο πλαίσιο περιγραφής της υπόθεσής σας), αυτά θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς κατόπιν δικής σας ρητής συγκατάθεσης και ως αναπόσπαστο τμήμα του εκάστοτε αιτήματός σας.

2. Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Η παρούσα πλατφόρμα δεν απευθύνεται καταρχήν σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Ώστε, Πάντως, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία θα είναι σύννομη μόνο εάν ο ανήλικος που συγκατατίθεται είναι τουλάχιστον 15 ετών, άλλως αν παρέχεται ή εγκρίνεται από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του.

3. Αποδέκτες των δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της μεταξύ μας επαφής μέσω της πλατφόρμας τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από:

  • Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό των ως άνω 6 μελών της κοινοπραξίας, που δεσμεύονται με όρους εμπιστευτικότητας και τηρούν ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας,
  • Συνεργάτες στους οποίους αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας είτε σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ ως Εκτελούντες την επεξεργασία, είτε ως από κοινού ή αυτοτελείς Υπεύθυνους Επεξεργασίας, και με τους οποίους σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουμε την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβατικών όρων και δέσμευση τήρησης μέτρων ασφαλείας.
  • Δημόσιους φορείς και αρχές, αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο με βάση τα καταγγελθέντα

Δε διαβιβάζουμε καταρχήν τα δεδομένα σας σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε τυχόν διαβίβαση από εμάς ή Εκτελούντες μας θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ.

4. Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο απαιτείται από τη φύση και τον σκοπό της εκάστοτε επεξεργασίας ή για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψιν έννομων υποχρεώσεών μας αλλά και τυχόν νομικών αξιώσεων, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μετά την πάροδο του ανά περίπτωση αναγκαίου χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πλέον αναγκαία, διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

5. Τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας

Κάθε επισκέπτης – χρήστης της πλατφόρμας, ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρεί τον έλεγχο επί των δεδομένων του και δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, και την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, υπό τις ειδικότερες ανά περίπτωση προϋποθέσεις, και ειδικότερα:

–          Δικαίωμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για την επεξεργασία των δεδομένων, πριν και κατά την επεξεργασία (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ)
–          Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργαζόμαστε, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ)
–          Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη») (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα φορητότητας (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα εναντίωσης (άρ. 21 ΓΚΠΔ) και εναντίωσης σε τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ)
–          Δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρ. 77 ΓΚΠΔ).

 

Αφού λάβουμε γραπτό αίτημά σας ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων σας, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες προς ικανοποίησή του εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του ή, σε κάθε περίπτωση, προς  ενημέρωσή σας ως προς την πορεία του αιτήματος.

6. Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η κοινοπραξία μας μεριμνά μεταξύ άλλων για τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.

Ειδικότερα, υφίσταται κρυπτογράφηση της επικοινωνίας του χρήστη με την διαδικτυακή εφαρμογή (TLS 1.3) στο σύνολο των δεδομένων που ανταλλάσσει με αυτή. Επιπλέον, λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα που αποθηκεύει η εφαρμογή, ενώ οι υποδομές είναι εγκατεστημένες εντός E.E. σε data center με το σύνολο των απαραίτητων μέτρων φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας διαθέτοντας πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2013.

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και κάθε φορά στην πλατφόρμα θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοσή της. Για το λόγο αυτό οι χρήστες καλούνται όπως ανατρέχουν τακτικά στην παρούσα Πολιτική.

Τελευταία ενημέρωση: 05-06-2023